Katalog

Kanyly


Tupá kanyla se samostatnou jehlou
14G x 90 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
16G x 90 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
18G x 70 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
18G x 90 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
19G x 90 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
21G x 90 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
21G x 70 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
23G x 70 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
23G x 50 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
25G x 70 mm - 1 ks

Detail

Tupá kanyla se samostatnou jehlou
25G x 50 mm - 1 ks

Detail